Algemene voorwaarden

1.ALGEMEEN

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van D-Vinkfotografie, ingeschreven KvK onder nummer 82439508
1.2 Bij het afnemen van producten en diensten gaat u automatisch (stilzwijgend) akkoord met deze voorwaarden. Heeft u bezwaar tegen deze voorwaarden, dan kunt u dat enkel schriftelijk en voor de aankoop van een product of dienst kenbaar maken.
1.3 Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder gewenst moment door D-Vinkfotografie worden aangepast.

2. FOTOREPORTAGES
2.1 U kiest voor D-Vinkfotografie omdat de stijl van deze fotografe u aanspreekt. Uit iedere fotoreportage zal een selectie van de foto’s worden gemaakt. De fotografe zal een selectie maken van de naar haar inzicht beste foto’s, zodat de stijl van de fotografe vastligt in de reportage. De fotoreportage is pas compleet nadat de fotografe deze selectie heeft gemaakt.

2.2 D-Vinkfotografie is vrij om naar eigen inzicht te beoordelen welke foto’s wel en welke foto’s niet geschikt zijn om aan u te tonen. U kunt geen beroep doen op foto’s die volgens de fotografe niet geschikt zijn om te tonen.

2.3 RAW bestanden worden niet geleverd.
2.4 Train uw paard zodat deze op een gewenste plaats gedurende enige tijd stil kan blijven staan. Als uw paard niet stil wil staan, kan dit sterk van invloed zijn op de kwaliteit van de foto’s.
2.5 Zorg dat uw paarden klaar staan als de fotografe komt. De fotografe moet aan de slag kunnen met schone paarden. Laat de fotografe niet onnodig wachten op paarden die nog niet gereed zijn. Indien de fotografe (naar haar inzicht) toch lang moet wachten, dan kunnen hiervoor kosten in rekening worden gebracht.

2.6 Binnen 5 werkdagen ontvangt u een link naar uw persoonlijke galerij waaruit u uw keuze kunt maken. Na het ontvangen van uw keuze zullen de foto’s bewerkt worden in de stijl van de fotografe.

2.7 Onbewerkte foto’s bevatten een logo door het beeld heen en mogen nimmer gebruikt worden voor gebruik op social media.

2.8 Binnen 10 werkdagen ontvangt u de geselecteerde foto’s digitaal via WeTransfer of via een persoonlijk album.  Mocht de fotograaf de selectie niet binnen deze periode afgerond hebben dan ontvangt u daarvan bericht.

2.9 Bestelde foto’s zullen worden bewaard op een externe schijf zodat deze altijd opnieuw opvraagbaar zijn.

3. BOEKEN VAN FOTOREPORTAGES

3.1 Een fotoreportage boeken dient gedaan te worden via het formulier op de website of via e-mail.                                             

3.2 Reiskosten van de fotografe zijn niet bij de prijs van een fotoreportage inbegrepen en dienen nog apart te worden voldaan.

3.3 Offertes zijn geheel vrijblijvend tenzij anders vermeld. De fotografe heeft het recht tot 2 dagen na de ontvangst van haar aanvaarding van haar aanbod, dit aanbod te herroepen. De offerte verplicht niet tot levering.
3.4 Het verschuldigde bedrag voor de fotoreportage en de reiskosten dienen binnen 14 dagen te worden voldaan via een betaalverzoek. Is uw reportage nog niet (volledig) betaald, dan zullen de foto’s niet geleverd worden.
3.5 Het boeken van een fotoreportage is niet vrijblijvend. Zodra er een afspraak gemaakt is voor uw reportage, is annuleren alleen mogelijk door wederzijds goedvinden.

3.6 Bij annulering door de aanvragende partij zonder opgaaf van reden zullen de reportage kosten in rekening gebracht worden.
3.7 Het weer is een onstabiele factor. Bij bewolking en zonneschijn kunnen foto’s gemaakt worden. Echter bij regen of harde wind niet, vanwege de apparatuur.

Ook bij extreme hitte zal er voor het welzijn van de paarden gekozen worden en kan de reportage kosteloos verzet worden.

Als u beslist de fotograaf, ondanks regenvoorspellingen toch te laten komen, betaalt u de kosten die de fotograaf heeft moeten maken als de reportage vanwege slecht weer alsnog niet door heeft kunnen gaan.

3.8 De foto's die gemaakt zijn tijdens de reportage zijn voor u persoonlijk gemaakt, daarom is teruggave van geld helaas in geen enkel geval mogelijk.

4. CADEAUBONNEN

4.1 D-Vinkfotografie biedt enkel gepersonaliseerde cadeaubonnen aan.

Cadeaubonnen zijn daarom niet vatbaar voor het herroepingsrecht en kunnen niet retour gezonden worden.

4.2 Cadeaubonnen hebben een onbeperkte geldigheidsduur en kunnen worden ingewisseld voor een reportage naar keuze.

4.3 Overwaarde van een cadeaubon (bijvoorbeeld wanneer de bon ingeleverd wordt voor een ander type en goedkopere reportage dan vermeld) wordt niet terugbetaald bij inlevering van de bon.

5. KLACHTEN, AANSPRAKELIJKHEID & VERANTWOORDELIJKHEID

5.1 Klachten betreffende het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de foto’s schriftelijk aan de fotograaf te worden doorgegeven. De fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren.

5.2 Het is in geen geval mogelijk om geld terug te eisen. Bij ontevredenheid zal er eventueel een nieuwe afspraak worden gemaakt om alsnog het gewenste doel te bereiken. Dit is uitsluitend mogelijk als er binnen 10 dagen een officiële klacht is ingediend.

5.3 Het is in geen geval mogelijk om (schade)claims te leggen op de fotografe, in welke zin dan ook.

5.4 U bent tijdens de fotoreportage zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor uzelf en uw eigendommen. Schade aan uzelf, uw eigendommen en aan anderen is in de breedste zin van het woord is op geen enkele wijze te verhalen op de fotografe.

5.5 Deelname aan een fotoreportage is volledig voor uw eigen risico, zowel van uzelf als van uw paard.

6.AUTEURSRECHTEN & PUBLICATIES
6.1 Auteursrechten (en andere rechten die door de Nederlandse wet aan de fotograaf toegeschreven worden) van alle reportages blijven altijd in het bezit van D-Vinkfotografie.
6.2 Op geleverde foto’s rust altijd de auteursrechten van de fotografe. U koopt een digitale foto of afdruk, niet de rechten op de foto. Indien u een foto wilt gebruiken voor commercieel gebruik of publiceren, moet u hiervoor altijd voorafgaande schriftelijke toestemming vragen bij de D-Vinkfotografie. Samen zullen we een redelijke vergoeding voor het gebruik van de foto overeenkomen.
6.3 Iedere toestemming voor publicatie is slechts rechtsgeldig via een schriftelijke overeenkomst met de fotografe (licentie).  Ieder toegewezen recht op publicatie is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Bij verkoop van het paard vervalt het recht op gebruik van de foto’s voor de nieuwe eigenaar. Deze zal dan opnieuw aangevraagd moeten worden.
6.4 Ook digitale bestanden zijn auteursrechtelijk beschermd en dus uitsluitend voor uw eigen gebruik en niet voor publicatie.

6.5 Bij het gebruik van een foto voor publicatie is te allen tijde vermelding van de naam van de fotografe verplicht. Bij het niet nakomen van deze verplichting komt de fotografe een extra vergoeding toe van tenminste 100% van het bedrag verschuldigd aan publicatie rechten.

6.6 De fotografe mag de foto’s van uw dier, te allen tijde naar eigen inzicht gebruiken, verkopen aan derden, verveelvoudigen en publiceren voor zowel non-commerciële als commerciële doeleinden. De fotografe is niet verplicht dit te melden aan de eigenaar van het paard, al zal zij - indien mogelijk- wel proberen om u op de hoogte te brengen van aankomende publicaties.

6.7 Bij openbaarmaking/publicatie dient de wederpartij terstond en zonder kostenberekening een bewijsexemplaar van de publicatie aan de fotografe te doen toekomen.

6.8 Geen enkel gebruik van het fotografische werk, op welke wijze dan ook, is toegestaan zolang u enige uitstaande factuur van de fotografe nog niet heeft voldaan. Of dat u anderszins nog niet geheel heeft voldaan, aan enigerlei verplichting, voortvloeiende uit welke overeenkomst met de fotografe dan ook.

6.9 Ieder gebruik van een fotografisch werk dat niet is overeengekomen met de fotografe wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de fotografe. Bij inbreuk komt de fotografe een vergoeding toe ter hoogte van tenminste 3 maal de door de fotografe gebruikelijk gehanteerde vergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik met een minimum van 150 euro.